Regulamin

§ 1. Definicje

 1. Poniższe terminy używane w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
 2. Regulamin — niniejszy dokument, określający zasady korzystania z usługi, stanowiący, po zaakceptowaniu, umowę między stronami dotyczącą świadczenia usług elektronicznych na odległość.
 3. Serwis — Serwis internetowy podlewa.cz, prowadzony przez Dostawcę pod adresem:www.podlewa.cz.
 4. Dostawca - CLS Media Adam Skorupka z siedzibą w Świnoujściu, ul. Słoneczna 5, 72-605, NIP 855-153-14-47.
 5. Użytkownik — każdy podmiot odwiedzający Serwis, w tym osoba korzystająca z Usług Elektronicznych.
 6. Usługi Elektroniczne — usługi elektroniczne świadczone przez Dostawcę w Serwisie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 7. Procedura rejestracyjna — proces utworzenie konta w Serwisie. Polega na podaniu adresu e-mail, hasła oraz zaakceptowaniu regulaminu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin kierowany jest do użytkowników serwisu internetowego PODLEWA.CZ, dostępnego pod adresem:www.podlewa.cz.
 2. Serwis internetowy podlewa.cz jest prowadzony przez Dostawcę.
 3. Dostawca świadczy usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy z Dostawcą oraz rozpoczęciem korzystania z usług elektronicznych.
 5. Korzystanie z Serwisu i usług elektronicznych oznacza akceptację warunków zawartych w Regulaminie przez Użytkownika.

§ 3. Warunki korzystania z serwisu

 1. Warunkiem korzystania w pełni z usług świadczonych w Serwisie jest korzystanie przez Użytkownika z urządzenia komunikującego się z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Korzystanie z usług wymaga uprzedniej rejestracji poprzez podanie adresu e-mail jako loginu do konta użytkownika oraz ustalenie hasła za pomocą formularza rejestracyjnego.
 3. Po zarejestrowaniu się Użytkownik otrzymuje dostęp do konta, umożliwiającego korzystanie ze wszystkich dostępnych bezpłatnych usług.
 4. Użytkownik korzystający z Konta Darmowego może posiadać tylko jedno konto.

§ 4. Warunki rezygnacji z usług Serwisu

 1. Korzystanie z darmowego konta w serwisie jest bezterminowe, a użytkownik ma prawo zrezygnować z dostępu do serwisu i jego usług w dowolnym momencie. Procedura usunięcia konta jest dostępna w sekcji Ustawienia Profilu Użytkownika
 2. Na wniosek Użytkownika, usunięcie przez Dostawcę danych podanych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwia technicznie dalsze świadczenie usług i równoznaczne jest z usunięciem konta tego Użytkownika.

§ 5. Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować do Dostawcy wszelkie pytania, reklamacje oraz zgłoszenia błędów za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na podlewa.cz/kontakt
 2. W treści reklamacji Użytkownik powinien zawrzeć dane umożliwiające jego identyfikację, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail, aby umożliwić Dostawcy skontaktowanie się w sprawie rozstrzygnięcia reklamacji. Dodatkowo Użytkownik powinien opisać przedmiot reklamacji oraz określić swoje żądanie w związku ze zgłoszeniem reklamacji.
 3. Dostawca rozstrzygnie reklamację nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.
 4. W przypadku, gdy dane lub informacje zawarte w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, Dostawca poprosi Użytkownika o ich uzupełnienie przed rozpatrzeniem reklamacji.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dostawca.
 2. Dostawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi szczegółowo w Polityce Prywatności.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Dostawca jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu roszczeń wynikających z korzystania z Serwisu lub Usług Elektronicznych w przypadku niezastosowania się do Regulaminu, lub regulaminów poszczególnych Usług Elektronicznych, włączając w to roszczenia zgłaszane przez Użytkownika.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, w granicach dopuszczalnych prawem, za:
  1. zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, Usług Elektronicznych lub poszczególnych funkcjonalności, spowodowane działaniami operatorów telekomunikacyjnych, podmiotów trzecich świadczących Usługi Elektroniczne w Serwisie oraz dostawców narzędzi niezbędnych do korzystania z tych zasobów;
  2. niemożność korzystania z Serwisu lub Usług Elektronicznych lub utrudnienia w korzystaniu z nich z powodu niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie;
  3. zakłócenia w funkcjonowaniu lub utrudnienia w dostępie do Serwisu lub Usług Elektronicznych wynikające z działań konserwacyjnych, ulepszeń lub zmian technologicznych wprowadzanych przez Dostawcę;
  4. skutki siły wyższej oraz działania osób trzecich, w tym Użytkownika, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności;
  5. konsekwencje podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepoprawnych danych w celu skorzystania z Usług Elektronicznych.
 3. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji jest wyłączona. Wyłączenie to nie ma zastosowania do Użytkownika będącego konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, zmian warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Dostawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Dostawcy.
 2. W odniesieniu do Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym tj. związanych z umożliwieniem rejestracji konta Użytkownika i jego utrzymaniem, zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 14 dni od daty poinformowania Użytkowników o zmianach oraz udostępnienia zmienionego Regulaminu. W przypadku niezgody Użytkownika na wprowadzone zmiany, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez usunięcie Konta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ogłoszenia zmian.
 3. Dostawca może dokonać zmiany Regulaminu bez zachowania okresu 14-dni, o którym mowa powyżej, w przypadku gdy zmiana jest konieczna do dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Spory pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.

Regulamin wchodzi w życie 10-02-2024 r.